Reglement

Voorwaarden lidmaatschap

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een half jaar en wordt stilzwijgend verlengd, indien er een maand voor het einde van het lopende half jaar (1 januari t/m 30 juni en 1 juli t/m 31 december) geen schriftelijke opzegging is ontvangen.

Deze schriftelijke opzegging dient ingediend te worden bij de ledenadministratie of per email: info@kenchutai.nl.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 15,00 en dient, met het eerste lesgeld, direct na inlevering van dit formulier, overgemaakt te worden op de bankrekening van Kenchutai.

Betaling van het lesgeld dient ieder half jaar vr de 1evan de eerste maand te geschieden d.m.v. overmaking op de bankrekening van Kenchutai. De contributie mag in 2 termijnen betaald worden, vr de 1e van elk kwartaal. Voor kwartaalbetalingen wordt een toeslag van 5% berekend, bij jaarbetaling wordt of een korting van 5% berekend of voor jeugd tot 12 jaar een gratis judopak. Voor herinneringen en dringende verzoeken wordt per keer

2,50 in rekening gevracht. Na het verstrijken van de betaaltermijn staat het bestuur van Stichting Kenchutai vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. In dat geval kan niet meer aan de lessen deelgenomen worden totdat het verschuldigde bedrag d.m.v. overmaking op de bankrekening van Stichting Kenchutai voldaan is.

Het tijdelijk stopzetten van het actieve lidmaatschap op grond van medische klachten is uitsluitend mogelijk wanneer het lid daartoe een verzoek indient bij het bestuur met daarbij gevoegd een schriftelijk bewijs van een erkend medicus. Het Bestuur zal het lid schriftelijk informeren over het besluit en bij een positief besluit zorg dragen dat het lid wordt ingeschreven als B-lid voor de duur van de blessure.

Kenchutai of de leiding kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke ongevallen of zoekgeraakte voorwerpen. Ieder is op de hoogte van het Huishoudelijk Reglement, welke is in te zien op de site van www.kenchutai.nl of te verkrijgen bij inschrijving.

Deelname aan lessen, trainingen, wedstrijden, evenementen en examens, georganiseerd door Stichting Kenchutai, is alleen mogelijk indien er geen contributieachterstand bestaat.

Gedurende de schoolvakanties zijn er geen lessen en trainingen bij Kenchutai.

Prijs- en lestijdwijzigingen voorbehouden.

 

n.b. Een lid dient lid te zijn van de desbetreffende overkoepelende organisatie t.w. Judo Bond Nederland. Stichting Kenchutai zal het desbetreffende nieuwe lid aanmelden bij de JBN. Opzeggingen dienen door het lid zelf te worden gedaan.

 

Bij inschrijving gaat Kenchutai er van uit dat er geen medische bezwaren zijn om aan lessen deel te nemen. Kenchutai is niet verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen van de medische situatie van een lid. Indien er redenen zijn om Kenchutai te informeren over aspecten van de medische situatie van een lid, kunnen deze schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Kenchutai behoudt zich het recht voor een lid om schriftelijke goedkeuring van een arts te vragen voordat aan lessen kan worden deelgenomen.

 

download Inschrijfformulier Kenchutai

Geef een reactie